Plan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo er i høring

Indsatsplanen for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Køge Kommune er i offentlig høring frem til den 20. december 2018.

26.10.18

Bjørneklo

Klima- og Planudvalgets formand Niels Rolskov er rigtig glad for, at Køge Kommune igen får en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo, så bekæmpelsen kan ske samlet og effektivt.

Som de lokale repræsentanter for ”Moder jord” har vi i Køge Kommune mange opgaver i forhold til naturen. Vi skal støtte og hjælpe naturen, så vi får standset den voldsomme tilbagegang i biologisk mangfoldighed, vi oplever i disse årtier, og på den anden side skal vi bekæmpe de såkaldt ”invasive” arter - planter der ikke er hjemmehørende i vores del af verdenen, og som ødelægger den ”naturlige” flora og fauna. Bjørneklo er en af disse invasive arter, udtaler Niels Rolskov.

Køge Kommune har i perioden 2010 – 2017 haft indsatsplaner for bekæmpelse af bjørneklo. Indsatsplanerne har været medvirkende til øget opmærksomhed på planten og mulige bekæmpelses-metoder, samt større viden om plantens udbredelse i Køge Kommune.

ETK har ligeledes siden 2010 været i gang med at bekæmpe de forekomster, der er på kommunens egne matrikler. 

For at få den samlede indsats til at blive effektiv, er det nødvendigt at bjørneklo også bekæmpes på privat ejede arealer og på arealer ejet af andre offentlige myndigheder. 

Langt de fleste lodsejere er vidende om forekomsterne og foretager bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo. Men på trods af generel stor opmærksomhed og viden om problemet, er der fortsat vækst i antallet af nye forekomster.

På den baggrund har Klima- og Planudvalget godkendt et forslag til indsatsplan, der gør det muligt at påbyde lodsejere, private såvel som offentlige, at fjerne kæmpe-bjørneklo. Den nye bjørneklo-bekendtgørelse åbner desuden mulighed for, at kommunen kan lade bekæmpelsen foretage for ejers regning, hvis påbud ikke efterkommes. 

Derudover åbner indsatsplanen for en pulje på kr. 40.000 per år, der skal hjælpe lodsejere med at få flere bjørneklo-arealer hegnet og afgræsset med dyr.

Høring

Her kan du læse mere:

Forslaget til indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo

Bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Indsigelser skal være indsendt til Teknik- og Miljøforvaltningen, ETK, Høgevej 9, 4600 Køge senest den 20. december 2018. Gerne på mail til

Pressekontakt: Henrik Lerdorf, projektkonsulent ETK, telefon 5667 2316