Rotter


Anmeld rotter - klik hér: Anmeld rotter - selvbetjening


Sådan skal du anmelde rotter - vejledning

 • Klik direkte på selvbetjeningen hér: Anmeld rotter - selvbetjening
 • Husk at beskrive så detaljeret som muligt i kommentarfeltet, hvor og hvordan du oplever rotteproblemet.
 • Når din anmeldelse af rotter er gået igennem, får du straks en bekræftelse på skærmen. 
 • Samtidig går der besked til kommunens rottebekæmper, som kontakter dig. 
 • Vej, Park og Byrum er Køge Kommunes myndighed i rottesager, mens rottebekæmperen udfører den praktiske rottebekæmpelse for Vej, Park og Byrum. 

Selve bekæmpelsen gratis, hvorimod reparationer og forebyggende foranstaltninger påhviler grundejeren.

Hvis du starter bekæmpelsen selv, via sikringsordning eller autoriseret rottebekæmper, skal du stadig anmelde rotter og meddele ved anmeldelse hvilken type bekæmpelse, du anvender. Privat bekæmpelse skal du selv betale.

Det er kun autoriserede rottebekæmpere, der må købe og anvende rottegift.

Hvad sker der, når du har anmeldt rotter?

Hvor hurtigt får du hjælp?

Hvis din anmeldelse drejer sig om rotter indendørs i beboelse, vil rottebekæmperen komme på besøg samme dag eller senest dagen efter anmeldelse. Dette gælder også på weekendage og helligdage.

Hvis din anmeldelse drejer sig om rotter udendørs eller i garage/udhus, vil bekæmperen komme på besøg senest 4 hverdage efter anmeldelse.

Brud på kloak

Hvis rotteproblemet skyldes brud på kloak, skal du kontakte dit forsikringsselskab og en autoriseret kloakmester, så skaden kan udbedres. Har du ingen forsikring, må du selv afholde udgifterne. Rottebekendtgørelsen § 4 siger, at grundejeren skal sikre sin ejendom således, at rotters levemuligheder begrænses mest muligt. Dette gælder også brønde og kloakledninger.

Rottebekæmperen udleverer en færdigmelding til dig, som du skal give til den autoriserede kloakmester. Kloakmesteren skal skrive, hvad han har gjort og vise på en tegning, hvor på grunden reparationen er fortaget. Kloakmesteren sender færdigmeldingen til rottebekæmperen, som samler sagens oplysninger og sender dem til Vej, Park og Byrum.

Når Vej, Park og Byrum vurderer, at den nødvendige reparation er udført og rottebekæmpelsen er fuldført, lukkes sagen.

Ingen brud på kloak

Hvis rotteproblemet ikke skyldes brud på kloak, iværksættes bekæmpelse med fælder eller gift. Du kan f.eks. blive bedt om fjerne foder eller andet, der giver rotter gunstige levevilkår.

Hvordan kan man se, om der er rotter på spil?

Udendørs

Huller (6 - 8 cm i diameter) over kloaksystemet eller ved gennemløbsbrønde, køkkenbrønde og tagnedløbsbrønde er som regel et tegn på rotter. Hvis hullet genopstår hurtigt efter forsøg på at fylde det op, er det med stor sandsynlighed rotter, der er på færde.

Forsænkninger og grusmateriale ovenpå belægningen kan være tegn på rotte-aktivitet.

Rotter, der har etableret bo i brændestakke, benytter ofte den samme rute hver gang, og slider derfor veksler og fordybninger hvor de løber ud og ind ad brændestakken.

Huller med jordudskrab i bunden af kompostbunken samt huller og gange oppe i kompostbunken.

Rotterne kan ses på fuglefoderbrættet, hvor de æder eller henter føde som bringes til deres bo, som kan være i kloakken eller i et gravet hul under en busk i nærheden, eller i en nærliggende brændestak eller lignende.

Indendørs

Ofte drejer lyde på loftet sig om mus, især de store halsbåndsmus kan larme og gnave ganske betydeligt. Også husmår kan lave en kraftig støj; men hvis der forekommer skrig og høje pibelyde er det dog ofte rotter man hører.

For at undersøge om det drejer sig om rotter, kan man se efter ekskrementer eller spor i udlagt mel eller lignende. Rotteekskrementer er ca. 17 mm lange og 6 mm brede.

Når der er rotter på loftet, kan de stamme fra et åbentstående eller defekt udluftningsrør fra kloaksystemet. Rotterne kan også komme ind på loftet via beplantning på ydermure og åbninger under tagudhæng.

Når der er rotter under gulvet, kan de stamme fra et utæt kloakrør under huset. De kan også komme ind ad en defekt ventilationsrist i soklen. På ældre huse med kampestensfundament, kan rotterne grave sig under fundamentet eller gå ind ad sprækker mellem stenene.

Rotter under gulvet giver sig som regel til kende ved gnavelyde eller piben og skrig.

Kloaklugt i huset kan indikere at der er en utæthed under gulvet, ligesom en kraftig rottelugt (som i en svinestald) i krybekældre kan afsløre at der er rotter.

Når der er rotter i beboelsesrum, afslører de sig som regel hurtigt ved tilstedeværelsen af deres ekskrementer eller ved at de graver i potteplanter eller gnaver i sprækker og revner for at komme ind i andre rum. Rotteekskrementer er ca. 17 mm lange og 6 mm brede. For at undersøge om det drejer sig om rotter, kan man se efter spor i udlagt mel eller lignende. 

I køkkenskabe flænser de ofte skraldeposen, hvorimod små runde huller i posen som regel er lavet af mus.

Rotter i beboelsesrum kan komme ind ad et åbentstående vindue, en kattelem eller en dør, men kan også være kommet fra kloakken via et gulvafløb hvor risten mangler eller ligger løst.


Hvad kan du selv gøre?

Begræns rottens muligheder udendørs
En rotte kræver 3 ting, nemlig skjulesteder, vand og føde. Hvis du tager den ene eller gerne flere ting fra rotten, vil den finde et andet at bo.

Vægge og mure i hønsehuse, volierer, skure og garager bør være så tætte som muligt. Net i hønsehuse og volierer bør have en netstørrelse under 2 cm. 

Husdyrfoder bør opbevares i lukkede beholdere. Fjern overskydende foder dagligt og hold foderpladsen ren og ryddelig. 

Du må kun kompostere den friske grønne del af dit madaffald, fx gulerodstoppe, porretoppe og kartoffelskræller. Aldrig kød eller tilberedte fødevarer. Kompost fra køkkenet bør opbevares i lukkede, rottesikrede kompostbeholdere.

Du bør fodre vildtfugle sparsomt, så fuglene spiser op hver dag. Hvis der ligger foder om natten, kan et foderbræt tiltrække rotter. Vær opmærksom på at rotter er dygtige til at hoppe og klatre og derfor nemt kan komme op på et foderbræt.

Rottesikring af huset

Udluftningsrøret fra kloakken bør være helt og aflukket med net, så rotterne fra kloaksystemet ikke kan komme ud på taget eller loftet.

Riste på alle gulvafløb bør være af metal og fastskruede - en rotte kan løfte en rist som vejer 1,2 kg. Udskæring til afløbsslanger fra vaskemaskiner bør ikke være større end afløbsslangen.

Bevoksning op ad muren bør holdes nede i en højde på 1 m under tagudhænget.

Brænde placeres fritstående, da brændestakke som er stablet op ad en husmur, kan virke som en trappe for rotterne, som derfra har mulighed for at komme på loftet.

Ventilationsriste i soklen bør være hele og fastsiddende.

Kampestensfundamenter bør være fri for huller. Større huller lukkes med cement og sammenkrøllet hønsenet.

Slip for rotter, når du har høns og kaniner

Udendørs foderpladser til høns, kaniner og andre dyr giver gode betingelser for rotterne. Her er både vand, mad og som regel også skjul. Her er nogle enkle råd til at undgå rotter ved foderpladsen.

 • Fjern foderrester dagligt og hold foderpladsen ren og ryddelig.
 • Opbevar altid foderlageret i lukket beholder af kraftigt materiale.
 • Undgå tæt beplantning ved foderpladsen.
 • Hegnet omkring foderpladsen bør have en maskevidde på 2 cm eller derunder. Så kan rotten ikke komme igennem.

Køge Kommunes rottehandlingsplan

Køge Kommunes rottehandlingsplan består af 2 dele, som du kan læse nedenfor:

Køge Kommunes rottehandlingsplan 2017-2020

Tillæg til Køge Kommunes rottehandlingsplan 2017-2020

Med ovenstående 2 dokumenter er handlingsplanen gældende for perioden 2019-2022

Med denne handlingsplan for rottebekæmpelse ønsker vi:

 • at udvikle og gennemføre en øget indsats over for rotterne
 • at skabe større opmærksomhed om den kommunale rottebekæmpelse overfor kommunes borgere og politikere
 • at informere og oplyse borgerne, hvad Vej, Park og Byrum gør, og hvad man som borger selv kan gøre for at forebygge rotter
 • at synliggøre, at det større rottebidrag reelt gør en forskel (at borgerne får mere rottebekæmpelse for det øgede bidrag)