Olietanke

Regler for nedgravede og overjordiske villaolietanke (under 6.000 liter)

BEMÆRK: Alle henvendelser vedrørende olietanke under 6000 l skal rettes til Sekretariat og Byggesager på mail: tmf@koege.dk eller på tlf.: 56 67 67 67
Som ejer er det dit ansvar at din olietank er godkendt og ikke er for gammel. Du risikerer, at din forsikring ikke dækker og at du selv skal betale for at få fjernet en forurening i tilfælde af olieudslip.

Etablering og anmeldelse

Anmeldelse af olietanke skal ske på Portalen for Byg og Miljø.

To uger inden du etablerer en ny olietank skal du sende en anmeldelse på Byg og Miljø, til Køge Kommune. I anmeldelsen skal du beskrive tanken samt vedlægge en skitse over tankens placering på ejendommen.
Køge Kommune skal desuden have fremsendt en kopi af tankattest efter installering.

Har du en tank der ikke tidligere er blevet anmeldt til kommunen, skal du straks anmelde din tank på Byg og Miljøportalen.

OBS - Folketingets energiaftale fra 2012 rummer således skærpede regler for installation af oliefyr.

  1. Fra 2013 må der ikke installeres oliefyr i nye huse, med mindre der ikke er egnede alternativer til rådighed. 
  2. Fra 2016 må der ikke installeres oliefyr i eksisterende huse i områder med fjernvarme eller naturgas som alternativ.

Læs aftalen fra 2012

Afstandskrav til vandboringer

Både nedgravede og overjordiske olietanke skal placeres mindst 25 m fra drikkevandsboringer og 50 m fra almene vandforsyningsbrønde eller boringer. Derudover må der ikke nedgraves olietanke inden for beskyttelsesområderne for grundvandsindvinding.

Det er derfor vigtigt, at du sender anmeldelsen i god tid (to uger), således at kommunen kan tjekke om afstandsreglerne overholdes.

Krav til etablering

Du kan finde afstandskrav til bygninger og skel mv. i olietankbekendtgørelsen. Læs olietankbekendtgørelsen.

Sløjfning og afmelding

Hvornår din olietank skal sløjfes afhænger af om den er nedgravet eller overjordisk, placering og alder. 
Hvis din tank ikke er taget ud af brug korrekt eller i tide, risikerer du, at din forsikring ikke dækker i tilfælde af forurening.
Vær opmærksom på, at din olietankforsikring kun dækker 6 måneder efter tanken tages ud af brug. 

Hvis der efterfølgende konstateres en olieforurening på din grund skal du selv betale oprydning og genopretning af jorden på din ejendom.

Når du sløjfer din olietank, bør du derfor få undersøgt jorden omkring din olietank så forsikringen betaler oprydningen efter en evt. forurening.

Når brugen af en olietank ophører, bør du køre tanken så tom som muligt inden sløjfning. De sidste liter olie i tanken er opblandet med slam og vand og skal bortskaffes som farligt affald. Affaldet kan IKKE genbruges i andre dieselmotorer.

Tanken skal tømmes og restindhold af olie/slam/vand i tank og rør fjernes. Tanken skal bundsuges af en slamsuger. Restindholdet fra tanken er farligt affald og skal afleveres i lukkede beholdere på Argos genbrugspladser, eller hos en anden godkendt modtager.

Hvilken tank har du?

Hvilken tank du har, vil typisk kunne ses på olietanken eller af din tankattest. Hvis din tankattest er blevet væk, kan du muligvis finde den i vores digitale tegningsarkiv.

Ved opgravning af nedgravet tank
Kontakt Køge Kommunes jordkontor på 56 67 69 27 senest 14 dage før opgravning så vi har mulighed for at inspicere tank og hul. Tanken opgraves og rør, påfyldningsstuds og udluftningsrør fjernes. Tank og rør skal bortskaffes hos skrothandler eller på Argo's genbrugspladser. Når tanken er fjernet, skal du anmelde sløjfningen på Byg og Miljøs portal, du skal vælge 'Projekt' - 'vand, varme, affald, energi, natur og miljø' - 'olietanke' - 'anmeldelse, sløjfning, afmelding af olietanke'  

Ved afblænding af tank
Påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres og tanken afblændes, så påfyldning ikke kan finde sted. Vi anbefaler, at du får anlægget afmonteret af autoriseret VVS-mester. 

Vi anbefaler, at tankes fyldes med sand, hvis tanken er nedgravet i indkørsler eller på parkeringsarealer, da nedgravede tanke, som ikke fjernes, kan styrte sammen eller komme op til overfladen efter nogle år. Når tanken er afblændet, skal du anmelde sløjfningen på Byg og Miljøs portal, du skal vælge 'Projekt' - 'vand, varme, affald, energi, natur og miljø' - 'olietanke' - 'anmeldelse, sløjfning, afmelding af olietanke'.

Ved overjordisk tank

Tank og rør skal bortskaffes hos skrothandler eller på Argo's genbrugspladser. Påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres, så påfyldning ikke kan finde sted. Vi anbefaler, at du får anlægget afmonteret af en autoriseret VVS-mester.

Når tanken er fjernet, skal du anmelde sløjfningen på Byg og Miljø. Vælge 'Projekt' / 'vand, varme, affald, energi, natur og miljø' / 'olietanke' / 'anmeldelse, sløjfning, afmelding af olietanke'.

Andet du skal være opmærksom på

Din olietankforsikring dækker kun 6 måneder efter tanken tages ud af brug.
Hvis der efterfølgende konstateres en olieforurening på din grund skal du selv betale oprydning og genopretning af jorden på din ejendom. Derfor skal du når du sløjfer din olietank få undersøgt jorden omkring din tank så forsikringen betaler for en evt. oprydning.

Alder og sløjfningstermin

Hvornår skal din tank sløjfes?

Olietanke produceret før 1999, er typisk uden korrosionsbeskyttelse, og har derfor kortere levetid end nyere tanke.

Overjordiske tanke fra før 1999 må højest blive 30 år. Er din overjordiske ståltank opsat i 1986 eller tidligere, er den med stor sandsynlighed for gammel, og dermed ulovlig. Tanken skal udskiftes hurtigst muligt.

Nedgravede tanke fra før 1999 må højest blive 40 år. Er din nedgravede ståltank etableret i 1976 eller tidligere, er den med stor sandsynlighed for gammel, og dermed ulovlig. Tanken skal udskiftes hurtigst muligt. Du skal være opmærksom på, at din forsikring kun dækker, så længe tanken ikke er for gammel og 6 måneder efter at din tank er taget ud af brug.

Læs mere om dette på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Forsikring

Oliebranchen har i samarbejde med Topdanmark oprettet en forsikringsordning, som dækker oprydning efter oliespild ved opfyldning af olietank eller ved læk fra tank eller rørsystemer under brug.
Det er en forudsætning for at opnå dækning fra olieforureningsforsikringen, at olien i din tank bliver leveret af et olieselskab, der har etableret forsikringen sammen med Topdanmark:

Circle K Danmark A/S
Q8 Danmark A/S
Dansk Fuels A/S
YX Danmark A/S
OK a.m.b.a.
Go’on
Carl Jensens Marinelager A/S

 Du må også gerne købe olie fra et andet olieselskab, hvis de sælger olie fra et af disse selskaber. Vær opmærksom på, at forsikringsordningen ikke omfatter ejendomme hvor mindre end 50 % af det areal, der opvarmes med olie fra den pågældende olietank, anvendes til beboelse. Vær opmærksom på, at forsikringen ikke dækker, hvis olietanken er ulovlig, dvs. hvis tanken er for gammel eller hvis tanken ikke overholder kravene i olietankbekendtgørelsen. Du kan læse mere på Topdanmarks hjemmeside. Er du i tvivl om, hvorvidt du er dækket af forsikringen, kan du kontakte dit olieselskab.

Olietanke over 6.000 l

Hvis du ønsker at læse om olietanke på over 6.000 l, skal du besøge vores erhvervsside vedrørende olietanke. Du kan komme til erhvervssiden om olietanke her.

Opdateret af Indhold 08.02.22