Jord

Her finder du hjælp og viden når du skal håndtere jord.

Håndtering af jord i Køge Kommune

Håndtering af jord samt jordforureninger er omfattet af mange love, bekendtgørelser og vejledninger. Myndighedsopgaverne med jordforureninger varetages af henholdsvis Køge Kommune og Region Sjælland, med kommunen som myndighed på de fleste områder.

Køge Kommunes myndighedsområde er eksempelvis:

 • Områdeklassificering (inddrage eller udtage områder med terrænnær, lettere forurenet jord).
 • Godkende flytning af jord.
 • Påbud om undersøgelser og oprensning ved jordforureninger.
 • Tilsyn med sager om påbud.
 • § 8-tilladelser efter jordforureningsloven for bygge- og anlægsarbejder på forurenede ejendomme. Tilladelsen udarbejdes i samråd med Region Sjælland.
 • § 19 og § 33-tilladelser efter Miljøbeskyttelsesloven.
 • Akutte forureninger – ofte i samarbejde med Politi, Beredskab og Miljøvagt.

Region Sjælland myndighedsområde er eksempelvis:

 • Kortlægning af jord- og grundvandsforureninger, herunder en nuancering af forureningen.
 • Godkende de § 8-tilladelser, som Køge Kommune udarbejder i forbindelse bygge- og anlægsarbejder på forurenede ejendomme.

Yderligere oplysninger om jord, forurening, kortlægninger, områdeklassificeringer og lovgrundlag kan eksempelvis læses på følgende hjemmesider:

Akut forurening

Ved en akut forurening af jord, grundvand og recipienter (søer og åer) så skal Alarmcentralen straks kontaktes på telefonnummer 114. Alarmcentralen kontakter Beredskabet, som kontakter en miljøvagt. 

Det er meget vigtigt, at den opståede skade straks anmeldes for at reducere omfanget af den akut opståede forurening. Såfremt forureningen sker på egen ejendom bør ens eget forsikringsselskabet også straks orienteres. 

Kontakt endvidere Køge Kommune på 5667 6767 inden for kommunes normale arbejdstid. Køge Kommune varetager den myndighedsmæssige side af miljøsagen, herunder eventuelle påbudsmuligheder efter gældende lovgivninger, herunder jordforureningsloven.

Ny forurening fundet ved bygge-/anlægsarbejde

Bliver der fundet en forurening, som ikke var kendt ved påbegyndelse af et bygge-/anlægsarbejde, så skal arbejdet straks standses. Køge Kommune skal herefter orienteres om forureningen – enten på eller telefon 56 67 67 67. 

Køge Kommune vurderer, sammen med Region Sjælland, det videre forløb i sagen.

Områdeklassificering

I 2008 blev en administrativ regel indført. Dette betød, at de overfladenære jordlag i BYZONER var at betragte som lettere forurenede og dermed krav om anmeldelse af jordflytninger. 

En Områdeklassificering er ikke at betragte som en forureningskortlægning af de enkelte ejendomme, men en samlet vurdering af større byområder, hvor der kan være overfladenær, lettere forurenet jord (”fyldjord”). Den lettere forurening skyldes længere tids påvirkning med nedfald af forurenede partikler fra eksempelvis industri og biler. 

Det er især de ældre, større byområder, som der er omfattet af Køge Kommunes Områdeklassificering. Det er dog ikke alle byzoner, som er omfattet af Områdeklassificeringen. Køge Kommune har løbende mulighed for at udtage eller inddrage større sammenhængende områder i kommunens områdeklassificering. 

På Danmarks Miljøportal er det muligt at se et kort for kommunens Områdeklassificerede arealer, læs mere på Miljøportalen. Køge Kommune kan give en generel vejledning om at bo og dyrke grønsager på lettere forurenet jord. 

Gode råd om at leve på lettere forurenet jord er eksempelvis:

 • Efter arbejde i haven tages fodtøjet af inden man træder ind i boligen.
 • Vask hænderne.
 • Undgå at husdyr medbringer jord under poterne.
 • Skræl rodfrugter og vask grøntsager inden de spises.

En pjece om at leve på lettere forurenet jord kan læses her: Pjece fra Miljøstyrelsen.

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan man læse mere om Områdeklassificering på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Kortlagte ejendomme

En ejendom er kortlagt som forurenet når der er en konkret mistanke om forurening (Vidensniveau 1 = V1) eller en konkret viden om forurening (Vidensniveau 2 = V2). Det er Region Sjælland, som i dag er myndighed i forbindelse med kortlægninger af forureninger.  Når en ejendom bliver kortlagt som forurenet så er der forskellige vilkår, der skal efterkommes ved fremtidig brug af ejendommen. Vilkårene kan ses i den afgørelse som myndigheden har udarbejdet om kortlægningen af ejendommen. Er man ikke i besiddelse af afgørelsen om kortlægningen så kontakt enten Region Sjælland eller Køge Kommune for en kopi.

Ved flytning af jord fra en kortlagt ejendom, så skal dette anmeldes til Køge Kommune. En jordflytning skal anmeldes via den digitale løsning jordweb.dk.

På en kortlagt ejendom kan opgravet jord ikke bare flyttes rundt på ejendommen. Dette kan ofte kræve en tilladelse fra Køge Kommune. Kontakt derfor Køge Kommune på , hvis der skal flyttes jord internt på en kortlagt ejendom.

På Danmarks Miljøportal, eller Region Sjællands hjemmeside, er det muligt at finde et kort over forureningskortlagte ejendomme. Læs mere på Miljøportalen.

Ændret arealanvendelse - § 8 og § 72B

Hvis der sker en ændring af arealanvendelsen af en kortlagt ejendom, som eksempelvis fra industri/erhverv til en følsom arealanvendelse som bolig, børnehave, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave, sommerhus eller lignende, så kræver dette en tilladelse efter § 8 i jordforureningsloven. Et skema til brug for en ansøgning om en § 8-tilladelse kan hentes her: Hent ansøgningsskema. Det udfyldte skema samt historik for ejendommen sendes til Køge Kommune som led i en byggeansøgning via den digitale løsning Portalen for Byg og Miljø.

På arealer, som anvendes til, eller skifter til følsom arealanvendelse skal det sikres, at de øverste 50 cm på det ubebyggede areal ikke er forurenet.  Alternativt kan man etablere en varig fast belægning for at sikre mod eventuel kontaktrisiko til forurenet jord.

Flytning af jord

I forbindelse med flytning af jord bort fra en ejendom omfattet af Områdeklassificeringen, så skal jordflytningen anmeldes til Køge Kommune, hvis der flyttes mere end 1,8 tons jord (> 1 m3).

Flyttes der mindre end 1,8 tons (< 1 m3) jord fra en Områdeklassificeret ejendom, så kan jorden, uden anmeldelse, bortskaffes til genbrugspladsen. Jorden må ikke stamme fra et kortlagt areal. Placering af de kommunale genbrugspladser kan findes her: Genbrugspladser i Køge Kommune.

Flyttes der jord ud fra kortlagte ejendomme eller kortlagte arealer, så skal jordflytningen altid anmeldes til Køge Kommune.

Jordflytninger skal anmeldes via den digitale løsning jordweb.dk.

 

Kontakt Jord
Opdateret af Køge Kommune 20.01.22