Støjforurening

Sav

Her kan du klage over miljøgener fra dyrehold, lugt, støj m.m. fra både virksomheder og private.

Virksomheder, landbrug og naboer - Støj

Hvis du er generet af støj fra en virksomhed, landbrug, forretning, restaurant eller lignende så prøv først selv at kontakte virksomheden og gør opmærksom på problemet. Hvis der fortsat er væsentlige støjgener, kan du henvende dig til Miljøafdelingen på .

Er du interesseret i, at læse mere om, hvad der regulerer røg, støj og møg, kan du læse videre på vores erhvervsside, der bla. har administrationsgrundlaget og forskriften for bygge- og anlægsaktiviteter i Køge Kommune. 

Regler for motorkøretøjers tomgangskørsel

I Køge Kommune er der vedtaget et tomgangsregulativ som du kan læse om her

I paragraf 1 står der: Motoren i et holdende motorkøretøj må ikke være i gang længere end højst nødvendigt og højst 1 minut. 1 minut er tilstrækkelig tomgangstid i langt de fleste situationer og kan være med til at sikre mindre brændstofforbrug, støj og luftforurening. 

Bestemmelsen om højst 1 minuts tomgangskørsel finder f.eks. ikke anvendelse, hvis du holder i trafikkø eller motorens trækkraft skal bruges til af– og pålæsning af varer eller hvis en mekaniker skal reparere og justere en motor. 

Hvis du oplever gener fra bilisters tomgangskørsel skal du kontakte Midt- og Vestsjællands Politi på tlf. 4635 1448 eller 114. Overtrædelse af regulativet behandles som en politisag og straffes med bøde.

Støj fra dyr

Her kan du få gode råd om hønsehold, og forholdsregler du skal tage inden du anskaffer dig dyr. Gode råd om hønsehold.
Kontakt dine naboer og hør hvad de siger til dit projekt. Din nabo kan have allergi, arbejde om natten, eller vil bare i almindelighed føle sig generet af kaglen, galen og lugt. Så selvom dit projekt opfylder regulativet for ikke-erhvervsmæssig dyrehold, er det ikke sikkert, at det opfylder betingelserne for et godt naboskab.

Du har ansvaret for at hønsene ikke generer naboerne.
At placere hønsegården lige op af din nabos terrasse eller hans soveværelse er muligvis ikke det mest hensigtsmæssige. Er der ikke er andre muligheder, er det tid til at kontakte din nabo.

Vær opmærksom på hanen. Det er oftest hanen, der er årsagen til stridigheder. Er hønsehuset ikke korrekt lavet – dvs. er det ikke lystæt og lyddæmpende - så er hanen på banen samtidig med, at solen står op. Sommerhalvåret kan det være allerede kl. 04.00, hvilket, for de fleste, er en urimelig tid at blive vækket på. Er der en anden hane i nærheden, gør det ikke sagen lettere. Hanerne vil ofte stå og "kalde" på hinanden, hvilket de kan gøre det meste af dagen - til stor irritation for dig selv og naboerne.

Andre dyr, kan blive tiltrukket af et hønsehold. Du skal også huske at fjerne foder og affald hyppigt, ellers vil det kunne tiltrække rotter og mus. Vær samtidig opmærksom på, at det er helt naturligt for ræven at forsøge sig med et ekstra måltid, hvis muligheden byder sig.

Ofte vil rotter forsøge at grave sig ind til hønsene for at få adgang til deres foder. De kan i værste fald finde på at lave rede og så er det pludselig et problem for, ikke kun dig, men hele boligkvarteret. En god måde at sikre sig mod rotters indtrængen, kan være at sikre hønsehus og -bur med skiffer plader, 1 meter ned i jorden langs med kanten af hønsenes område. Sørg samtidig for at bruge voliernet, med åbninger på max. 1 cm., både på siderne og ovenover hønsenes område. Rotter er gode til at klatre og kan sagtens kravle over et normalt hønsenet.

Disse tiltag vil forhindre både rotter og ræve i at trænge ind og du vil stadig have fuldt udsyn til dine dyr.

Andre dyr og dyrehold kan give anledning til gener i form af støj, støv og lugt. Køge Kommune behandler som hovedregel kun klager over erhvervsmæssigt dyrehold. Du bør selv tage en snak med ejeren af dyreholdet, før du eventuelt klager til kommunen. Hvis det ikke hjælper og du stadig føler dig generet, er du velkommen til at hente og udfylde klageskemaet for miljøforhold. Du finder det øverst på denne side i boksen med selvbetjening. Mail det efterfølgende til Miljøafdelingen på 

Klager over ikke-erhvervsmæssigt hold af høns og haner, fugle i voliere, hunde osv. samt gener fra fodring af vilde fugle m.v. bliver som udgangspunkt ikke behandlet af Køge Kommune. Borgerne henvises til at forsøge med dialog og evt. kontakte grundejerforeningen angående regler på området.

Er du generet af lugt, støj eller støvgener?

Væsentlige lugt-, støj- og støvgener

Miljø behandler miljømæssige gener fra virksomheder og visse aktiviteter. Der er typisk tale om gener fra: 

 • Virksomheder, restauranter, værtshuse, musiksteder m.fl.
 • Landbrug og erhvervsmæssig dyrehold (f.eks. fjerkræ, heste og hunde)
 • Midlertidige aktiviteter som bygge- og anlægsarbejder
 • Brændeovne. Læs mere om dette på brændefyringsportalen.
 • Afbrænding af affald

Vi behandler normalt ikke klager mellem naboer, som borgerne selv kan løse enten i dialog, eller via regler i grundejerforeningen. Dette gælder fx. klager over:

 • Støj fra haveredskaber, legende børn, musikanlæg og udendørs aktiviteter (bortset fra bygge- og anlægsaktiviteter)
 • Ikke-erhvervsmæssigt husdyrhold, herunder støj fra fugle i voliere, hønsehold og hanegal, hundeglam, gener fra privates fodring af vilde fugle m.v.
 • Røg og lugt fra flytbare ovne, havepejse, grill og lignende
 • Døde dyr, mågeskrig, trafikstøj, nedfaldne blade, støj fra kirkeklokker og lignende. Disse henvendelser kan i øvrigt ikke reguleres efter miljølovens bestemmelser

Hvad kan du gøre?

Er du generet af lugt, støj eller støvgener, prøv da først at henvende dig direkte til den der giver anledning til genen med en appel om at dæmpe aktiviteten.

De fleste klagesager kan løses hurtigst – eller helt undgås – hvis naboerne selv kan snakke om problemet.

Desuden kan vejledning findes i brochurer omkring nabostøj, hønsehold m.m.

Hjælper det ikke at tale med naboen og er problemet stadig væsentligt, er det vigtigt, at du henter og udfylder klageskemaet for miljøforhold. Du finder det øverst på denne side i boksen med selvbetjening. Mail det efterfølgende til Miljøafdelingen på . Det giver os den bedste mulighed for at vurdere sagen, samt at træffe en afgørelse indenfor kortest mulig tid. 

Ved helt særlige og alvorlige støj- eller støvgener udenfor normal arbejdstid, så kan Vej, Park og Byrum vagten kontaktes på telefon 2023 6094 eller Midt- og Vestsjællands Politi. Hvis der ikke er tale om akutte og væsentlige støv- og støjgener, så kan du kontakte miljøafdelingen på , eller på tlf. 5667 6767

Hvad kan kommunen gøre?

Kommunen skal i hvert enkelt tilfælde vurdere om genen er væsentlig og ligger ud over, hvad man almindeligvis må acceptere det pågældende sted.

Når vi modtager en klage, prioriterer vi den først miljømæssigt. Hvis sagen behandles, sender vi den videre til den der klages over (partshøring), medmindre øjeblikkelig indgriben er nødvendig. Partshøringen giver den, der klages over mulighed for at komme med bemærkninger og løsningsforslag. Kommunen kan foretage miljøtilsyn hos den der klages over, og derefter beslutte, hvordan problemet kan løses.

Trafikstøj

Det mest udbredte støjproblem i boligområder er trafikken på vejene. Der er ingen øvre grænse for, hvor meget trafikken må støje i nærheden af eksisterende boliger. Nybyggede boliger må højst være udsat for et støjniveau på 58 decibel Lden fra vejtrafik og 64 dB Lden fra togtrafik.

Byplanlæggere skal holde støjende aktiviteter som fx trafik adskilt fra beboelse, når de laver lokal – og kommunalplaner.

Du kan selv afhjælpe støjgener med lydisolerede vinduer, der samtidig virker varmeisolerende.

Industristøj

Der er regler for, hvor meget virksomheder må støje. Støjniveauet bliver fastsat via virksomhedens miljøgodkendelse, der også regulerer andre miljøforhold. Virksomheden skal kunne dokumentere, at den overholder godkendelsens vilkår.

Hvis en virksomhed, der ikke er godkendelsespligtig, medfører store støjgener, kan kommunen give påbud om, at støjen skal nedbringes. Du kan som borger henvende dig til kommunen, hvis en virksomhed larmer for meget. Kommunen vil da se på, om virksomheden overskrider de gældende støjgrænser og evt. give virksomheden påbud om at nedbringe støjen.

Støj fra vindmøller og erstatning

Vindmøller kan være generende for naboerne og give problemer med støj. Der er regler for, hvordan de skal placeres, og hvor meget de må støje.

Den samlede støjbelastning fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier:

I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 meter fra beboelse i det åbne land:

 • 44 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s
 • 42 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s

I det mest støjbelastede punkt i boligområder og områder til støjfølsom arealanvendelse:

 • 39 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s
 • 37 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s

Indendørs i beboelse i det åbne land eller i områder til støjfølsom arealanvendelse må den samlede lavfrekvente støj fra vindmøller ikke overstige 20 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s og 8 m/s.

Du kan få mere at vide om planlægning hos kommunen.

Vindinfo.dk er en hjemmeside med fælles statslig information om vindmøller, hvor du kan læse mere om reglerne for placering, støj mv.

Hvis du mener, din ejendom er blevet mindre værd på grund af en nærtstående vindmølle, kan du søge om erstatning. Læs mere på Energinet.dk

Udendørskoncerter

Der er ingen faste regler for, hvor meget udendørs musikarrangementer må støje.

Den enkelte kommune vedtager retningslinjer for afholdelse af koncerter og lignende i fri luft. Hvis du ønsker at holde en udendørs koncert, skal du altid søge tilladelse hos politimesteren senest 14 dage inden arrangementet. Som regel kontakter politimesteren kommunen inden tilladelsen bliver givet. Du kan få flere oplysninger om reglerne for udendørskoncerter hos det lokale politi.

Ønsker du at klage over støj fra et udendørs musikarrangement, kan du henvende dig til kommunen. Hvis generne er for store, kan du også henvende dig til politiet.

Hvis du vil klage

Hvis det ikke lykkes at komme af med den generende støj ved at snakke med dem, der laver støjen, og det heller ikke hjælper at inddrage kommunen eller en anden myndighed, kan du i flere tilfælde klage over det til andre myndigheder.

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du se, hvilke myndigheder, der har mulighed for at gribe ind.

Kontakt
Opdateret af Indhold 10.02.22
Indholdet er leveret af borger.dk i samarbejde med Miljøstyrelsen
og Køge Kommune