Vedtagelse af lokalplan 1038 Køge Marina

Køge Byråd har den 21. juni 2022 vedtaget lokalplan 1038 for Køge Marina.

27.06.22

Lokalplanen

Lokalplanområdet dækker et areal på ca. 50 ha land og omfatter Køges lystbådehavn, nyindvundne landområder nord og syd for lystbådehavnen samt det tidligere affaldsdeponi, Tangmoseskoven. 

Lokalplanen muliggør opførelse af et hotel på op til 10.000 m2 samt udvidelse af den eksisterende lystbådehavn med flere servicefunktioner, som sauna, spisesteder og bådeskure. Lokalplanen fastlægger desuden en ny infrastruktur i marinaen.

Sammen med lokalplanen offentliggøres en sammenfattende redegørelse af den miljøvurdering, som blev udarbejdet i forbindelse med lokalplanforslaget.

Lokalplan 1038 Køge Marina (pdf)
Sammenfattende redegørelse (pdf)
Høringsnotat (pdf)

Ændringer i forhold til forslaget

I forhold til det forslag byrådet offentliggjorde den 27. januar 2022 er de væsentligste ændringer:

  • Der gives mulighed for at opføre mindre bygninger til havnens drift udenfor lokalplanens byggefelter
  • Muligheden for at omdanne hotel til boliger tages ud
  • Redegørelsen for lokalplanens forhold til fingerplanen præciseres

Retsvirkninger

Lokalplanens retsvirkninger efter planlovens § 18 træder i kraft ved planens offentliggørelse. Retsvirkningerne betyder, at ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, kun må udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen.
Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.

Klagemuligheder

Klage over lokalplanen skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Ifølge Planloven kan der klages over retlige spørgsmål, dvs. spørgsmål om planernes lovlighed, herunder deres lovlige tilvejebringelse, men ikke over planernes hensigtsmæssighed.

Du klager via Klageportalen, som du får adgang til på Planklagenævnets hjemmeside. Du skal logge ind med dit NemID for at oprette en klage.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for Domstolene, skal det ifølge planloven § 62 ske inden 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen.

Klagefrist via Klageportalen til og med den 25. juli 2022.

Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af IT og GIS 27.06.22