Forslag til lokalplan 1099 i høring

Køge Byråd har den 29. marts 2022 besluttet at fremlægge forslag til lokalplan 1099 – Boliger i Køge Nord, delområde F1 og F2 og tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2021 i offentlig høring.

31.03.22

Lokalplanens beliggenhed

Forslagene omfatter matr.nr. 5ae, 5af samt dele af matr.nr. 5aa og 5ao Ølsemagle By, Ølsemagle.

Lokalplanområdet dækker et areal på ca. 2 hektar og omfatter anden etape af boligudbygningen i Køge Nord. Lokalplanens sydlige afgrænsning udgøres af første etape af boliger. Mod vest afgrænses lokalplanområdet af beskyttelseslinjen omkring en fredet rundhøj. Mod øst grænser lokalplanområdet op til fredskov. Området vejforsynes af den nye vej Nordlyset, som skal vejbetjene boliger i Køge Nord.

Forslag til lokalplan

Lokalplan 1099 skal være byggeretsgivende for tre boligklynger i overensstemmelse med rammelokalplan 1089 og Masterplan for Køge Nord, som disponerer boliger i klynger, bl.a. for at skabe gode vilkår for fællesskab mellem beboerne. Køge Kommune har solgt to klynger til almene boliger. Den sidste klynge ønsker kommunen at udbyde til salg som individuelle parceller.

Lokalplanen giver mulighed for udstykning af 10 individuelle parceller med små grundstørrelser således, at der opnås en høj tæthed. Formålet er dels en mere bæredygtig udnyttelse af arealerne, dels en struktur, som rummer samme gode forhold for nære fællesskaber som de øvrige boligklynger i Masterplan for Køge Nord.

Lokalplanen giver også mulighed for 42 almene boliger. Salg af arealerne til almene boliger er sket på baggrund af et skitseprojekt, der fastholder masterplanens klyngestruktur ved placering af boligerne i to cirkler omkring indre haverum.

Høringsperiode

Planforslagene er fremlagt fra den 31. marts til den 28. april 2022. Indsigelser, ændringsforslag eller andre synspunkter skal være kommunen i hænde senest den 28. april 2022. 

Du kan indsende høringssvar direkte via de digitale planforslag, men det er også muligt at sende høringssvar til  eller til Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Torvet 1, 4600 Køge. Efter den offentlige høring vil byrådet tage endelig stilling til forslagene. Alle høringssvar vil blive indarbejdet i et høringsnotat, som fremlægges ved den politiske behandling. Vær opmærksom på at navn og adresse vil fremgå af høringsnotatet. 

Digitale planer

Du kan læse lokalplanforslaget digitalt i kommunens Lokalplanportal. Her kan du indsende dit høringssvar, ved at trykke på knappen ”Skriv høringssvar”, som du finder i toppen.

Forslag til kommuneplantillægget finder du i vores digitale kommuneplan. Her kan du også indsende dit høringssvar, ved at bruge knappen "Skriv høringssvar", som du finder i toppen af siden.

Borgermøde

Der afholdes borgermøde den 25. april 2022 kl. 19-21 i Køge Nord Sport Center, lokale 1.

Alle er velkomne. Tilmelding bedes ske til

Retsvirkninger

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger efter planlovens § 17 træder i kraft ved forslagets offentliggørelse. Det betyder, at ejendomme omfattet af forslaget ikke må bebygges eller udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endeligt vedtagne plan. Den eksisterende lovlige anvendelse af den enkelte ejendom kan fortsætte som hidtil.

Kommuneplanens retsvirkninger efter planlovens § 12 træder i kraft ved planens endelige vedtagelse og offentliggørelse. Retsvirkningerne betyder, at byrådet kan modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med den endeligt vedtagne kommuneplan. 

Klagevejledning

Klage over afgørelser der er truffet i henhold til planloven skal indgives til Planklagenævnet inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 

Du klager via Klageportalen, som du får adgang til på Planklagenævnets hjemmeside.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Hvis du vil indbringe afgørelsen for Domstolen skal det ifølge planloven § 62 ske inden 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen.

Plandokumenter

Planforslagene er som udgangspunkt digitale, har du behov for at læse planerne i en pdf, finder du dem her:

Forslag til lokalplan 1099 - Boliger i Køge Nord, delområde F1 og F2 (pdf)
Forslag til kommuneplantillæg nr. 2 - Boliger i Køge Nord (pdf)

Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af IT og GIS 31.03.22