Nyt fra Byrådets møde den 28. september 2021

Med blandt andet disse overskrifter: ”Byrådet bakker op om Borgring”, ”Klimaet var på dagsordenen” og ”Skaterdrømme bliver opfyldt i parkeringshus”.

28.09.21

Byrådet bakker op om Borgring

At Harald Blåtand havde store planer i Køge-området bliver tydeligt, når man bevæger sig ud forbi Lellinge. Her arbejder ivrige arkæologer med vikingeborgen Borgring. Arbejdet skal med tiden kunne præsenteres for et større publikum, og derfor er der planer om at opføre et oplevelsescenter på Borgring. Museum Sydøstdanmark har i den forbindelse ansøgt Køge Kommune om at stille kommunegaranti på 16 mio. kr. til optagelse af lån for at finansiere resten af det kommende oplevelsescenter.

- Oplevelsescenteret Borgring er et fantastisk projekt at følge, og Museum Sydøstdanmark arbejder engageret på at få skabt en attraktion, der er Harald Blåtand værdig. Borgring er et vigtigt stykke Danmarkshistorien og af Køge Kommunes historie og en del af fortællingen om Danmarks overgang fra asatro til kristendom. Jeg glæder mig til at vi kan præsentere oplevelsescenteret, til glæde for historieinteresserede fra nær og fjern, siger borgmester Marie Stærke.

Byrådet bakkede op om Museum Sydøstdanmarks ansøgning på dagens møde, hvor der blev nikket ja til at stille garanti for museets planer. Byrådet har tidligere afsat 5 mio. kr. til projektet.
 
Opbakningen til projektet var også tydelig i forrige uge, hvor forligspartierne bag budgeterklæringen for Køge Kommunes budget 2022 – 2025 afsatte yderligere 10 mio. kr. til støtte til den videre udvikling af Vikingeborgen Borgring, herunder arbejdet for at bliver UNESCO verdensarv. Køge Kommunes bidrag kommer således til at matche de 15 mio. kr., som Museum Sydøstdanmark allerede har fundet finansiering til hos blandt andet AP Møller Fonden.


Mere frihed til skolerne 

Corona-krisen har tvunget skolerne og forvaltningen til at tænke i nye baner, og udfordre måden der traditionelt er blevet undervist på – og det medførte, at skolerne fik udvidede frihedsgrader til at planlægge hverdagen.

Partierne på Christiansborg har besluttet at forlænge disse frihedsgrader ind i skoleåret 2021/2022. Det betyder, at skolerne kan fokusere på at håndtere det faglige efterslæb, som nødundervisningssituationen har efterladt nogle elever med. 

De udvidede frihedsgrader består blandt andet i, at skolen i år ikke skal udarbejde elevplaner, og at de samtidig får mulighed for at planlægge undervisningen anderledes ved eksempelvis at dele børnene ind i mindre hold, lave turboforløb eller sætte flere lærere ind på samme time. Det kan betyde kortere skoledage, som alt andet lige vil udløse behov for yderligere åbningstid i SFO’en.

- Corona-krisen har lært os at tænke og arbejde på helt nye måder. Det er folkeskolen et stærkt eksempel på. Jeg blev simpelthen så imponeret over at se, hvordan undervisere på de danske folkeskoler omstillede sig, tænkte kreativt og leverede kvalitetsundervisning under meget svære omstændigheder, siger borgmester Marie Stærke.  

De udvidede frihedsgrader giver også skolerne mulighed for, at den samme lærer ekstraordinært kan undervise én klasse i flere fag. Det medfører færre lærerskift, som kan give eleverne en mere rolig tilbagevenden til skolen og styrke relationsdannelsen mellem elever og lærere.

Forlængelsen af de udvidede frihedsgrader hviler på ”Aftalen om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser fra juni 2021”.


Klar, parat til fælles leg 

Børn og dagplejere i Vemmedrup, Bjæverskov og Ejby kan godt begynde at glæde sig. Byrådet besluttede nemlig på sit møde tirsdag, at der skal bygges en helt ny legestue på Gartnervej i Bjæverskov. 

- Dagplejen er en tryg og dejlig base for de helt små. Med legestuen her giver vi mulighed for, at dagplejer og børn på tværs af byerne Vemmedrup, Bjæverskov og Ejby kan mødes i nye, moderne rammer, bygget netop med de mindste for øje. Her kan børnene lege og tumle både ude og inde, og dagplejerne udveksle erfaringer og give hinanden faglig sparring, siger borgmester Marie Stærke. 

Den nye legestue vil blive bygget i tilknytning til den integrerede institution Væksthuset, der tidligere husede dagplejernes legestue. Her kan dagplejere og dagplejebørn se frem til et helt nyt lokale med plads til både leg og praktik. Udover plads til tumling og hygge, vil legestuens nye bygning også bestå af toilet og puslepladser, garderobe samt kontorfaciliteter til dagplejelederne. Udover de nye lokaler på Gartnervej, kan de små dagplejebørn også se frem til at udforske helt nye udearealer når de får adgang til Væksthusets nye legeplads. Byrådet bevilligede i alt 4,5 millioner kroner til projektet.


Klimaet var på dagsordenen 

Køge Kommune har i december 2020 vedtaget en ambitiøs klimaplan i bestræbelserne på at begrænse udslippet af drivhusgasser. Med klimaplanen vil Køge Kommune nedbringe CO2-udledningen markant. Et bidrag til den målsætning kan findes på Køge Kraftvarmeværk, som i dag har to kedler, hvor der afbrændes træflis. 

På dagens møde besluttede Byrådet at sende skrotningen af den ældste af de to kedler i høring. 

På den nyeste kedel har man fået etableret et anlæg, som betyder, at man kan øge varmeudbyttet betydeligt, og derved spare træflis, som i sidste ende fører til færre udledninger af fremmedstoffer og mindre CO2. 

Således bidrager en skrotning af den forældede kedel - også betegnet blok 7 - til ambitionen om mere vedvarende energi i fjernvarmen. Blok 7 skal dog ikke skrottes helt. Den eksisterende bygning skal fortsat anvendes til energiproduktion, og i 2022-2023 skal det undersøges, om der er mulighed for at etablere alternativ energiproduktion i bygningen - i første omgang i form af havvandsvarmepumper.

- Vi ér og vil være en grøn pionérkommune. Derfor skal vi hele tiden medtænke klima- og miljøpåvirkningen i de valg, vi træffer. Vi skal også udvikle os, og følge med når der kommer nyere og mere klimavenlige løsninger på bordet. Her har Køge Kraftvarmeværk taget en ny metode i brug, hvilket betyder, at vi sparer på det samlede CO2-regnskab i Køge Kommune, og det giver flere grønne tal på klima-regnskabets bundlinje, siger borgmester Marie Stærke. 

Hvis der bliver truffet en endelig afgørelse om at sløjfe blok 7, forventer VEKS, der skal stå for nedrivningen, at projektet kan påbegyndes i efteråret 2022/foråret 2023 og være afsluttet medio 2023.


Et skridt nærmere klimamålet om mere fjernvarme 

Der skal etableres nye måder at opvarme hjemmet på, når kulden banker på - og fjernvarme er en betydelig etape på vejen mod en mere klimavenlig fremtid. 

Derfor godkendte Køge Byråd i dag, at Køge Fjernvarme VEKS i fremtiden kan levere fjernvarme til Nylandsvejkvarteret og Køge Midtbys villaområder. Boligerne i disse to områder er i dag udlagt til naturgas, men vil med dagens godkendelse få mulighed for at overgå til fjernvarme.

Overgangen fra naturgas til fjernvarme sker som et led i Køge Kommunes ambitiøse Klimaplan 2020, hvor målet er en CO2-reduktion på 46 procent i 2030 og CO2-netrualitet i 2050. 

- Vi har i dag taget endnu et grønt skridt på vejen mod en mere klimavenlig fremtid. Men vi kommer ikke i mål med det alene inde i byrådssalen. Derfor er mit håb, at mange borgere vil tage muligheden for at få fjernvarme til sig, og på den måde være med til at forbedre klimaet, siger borgmester Marie Stærke.   

Køge Kommunes målsætning er at udbygge det eksisterende fjernvarmesystem, så borgere i hele Køge bybånd, fra Herfølge i syd til Lille Skensved i nord kan udskifte olie- og naturgas til fjernvarme. 

Køge Fjernvarme/VEKS vurderer det realistisk at opnå tilslutning fra ca. 1000 husstande i Nylandsvejkvarteret og over 1500 husstande i Køge Midtby. Hvis alle de nuværende olie- og naturgaskunder i de to projektområder vælger fjernvarme, vil der kunne opnås en samlet CO2-reduktion på ca. 11.500 tons/år. Det svarer til, at vi fjerner ca. 2.700 benzinbiler fra vejene hver eneste dag.

Projektforslaget for udbygning af fjernvarmenettet i Nylandsvejkvarteret og Køge Midtby sendes i høring i 4 uger hos berørte parter. Den 13. oktober kl. 17.00-18.30 er der orienteringsmøde for borgerne på Køge Rådhus. Til mødet kan man både høre nærmere om de to projektforslag og planerne for fjernvarme i resten af kommunen. 

Nærmere info og tilmelding til mødet kommer snarest på kommunens hjemmeside.


Skaterdrømme bliver opfyldt i parkeringshus

Det var et utraditionelt parkeringshus, der blev præsenteret for Køge Byråd på dagens møde. Udover parkeringsbåse og nedkørselsramper indeholdt planerne for det seks etagers høje parkeringshus også idéen om en indendørs skatehal i de underste etager. 
 
I takt med at Søndre Havn har udviklet sig til den mangfoldige bydel, den er i dag, er der også opstået et nyt behov for flere parkeringspladser. Det behov kan løses ved at opføre et seks etagers højt parkeringshus med plads til hele 460 parkeringspladser. Men hvorfor stoppe her? Idéforslaget som blev fremlagt på dagens byrådsmøde indeholdt nemlig en visionær tilføjelse på ca. 1.500 m2 skaterbane som erstatning for den nuværende bane i Gule Hal. 

- Det er vores ønske at skabe et parkeringshus som er trygt og godt at færdes i. Parkeringshuse er typisk tomme bygninger, hvor der ikke sker meget spændende. Men hvorfor ikke udnytte en masse kvadratmeter til at skabe liv og kultur? siger borgmester Marie Stærke. 

Skate og parkeringshuse er to aktiviteter, der rent praktisk og historisk set, passer rigtig godt sammen, og derfor er det oplagt at tænke skate ind fra begyndelsen. 
 

- Skaterkulturen havde sin oprindelse i USA, hvor de unge skatere brugte nedlagte swimmingpools og mørke parkeringshuse, til at skate i. Så på den måde, hiver Køge Kommune skaterkulturen hjem til oprindelsesstedet. Mit håb er, at parkeringshuset på Søndre Havn ikke bare bliver et sted, hvor man sætter bilen, men at vi samtidigt fortsætter med at have det attraktive skatermiljø, som vi har tradition for i Køge, siger borgmester Marie Stærke.

 
Parkeringshuset med tilhørende skaterfaciliteter forventes at have en samlet anlægsudgift på 141 mio. kr. Forligspartierne anerkender i Budgeterklæring for Køge Kommunes budget 2022-2025 at der er et behov for yderligere parkeringspladser på Søndre Havn. Derfor indeholder budgetforslaget midler til et parkeringshus på Søndre Havn, hvor der slås to fluer med ét smæk med muligheden for også at skabe nye moderne skaterfaciliteter som erstatning for Ungdomsskolen Gule hal. 

Finansieringen af P-huset sker ved opkrævning af betaling for parkering og ved frikøb af parkeringspladser til Bonova.Pressekontakt: Borgmester Marie Stærke, telefon 2490 2000


Opdateret af Køge Kommune 28.09.21