Tusindvis af Køgeborgere ønsker at skifte til fjernvarme

Med Køge Kommunes nye ambitiøse klimaplan er der sat turbo på den grønne omstilling. En spørgeskemaundersøgelse viser stor interesse for at skifte til en mere klimavenlig varmekilde blandt borgerne.

06.05.21
Infografik Grøn omstilling

Omkring 4.000 Køgeborgere i området fra Lille Skensved til Herfølge har deltaget i en spørgeskemaundersøgelse, der viser, at to ud tre borgere ønsker at udskifte deres naturgas- og oliefyr med en mere klimavenlig varmekilde.

- Det er en kæmpe hjælp at så mange har svaret på spørgeskemaundersøgelsen og endnu bedre, at så mange er positive overfor fjernvarme, da det er en vigtig del af Køge Kommunes vej mod CO2-neutralitet, siger formand for Klima- og Planudvalget, Niels Rolskov

Undersøgelsen viser også, at der i hele området fra Lille Skensved til Herfølge, er en overvægt af borgere, der ønsker at skifte til fjernvarme. Fjernvarme vil i fremtiden udelukkende være baseret på CO2-neutrale brændsler, så ved at skifte til fjernvarme, bidrager borgerne til den grønne omstilling.

Efter sommerferien ligger køreplanen for fjernvarmeudrulningen klar
Køge Kommune og VEKS/Køge Fjernvarme er i gang med at udarbejde en samlet plan for, hvordan grundejere, der i dag har naturgasfyr eller oliefyr, fremover vil kunne tilbydes fjernvarme. Fjernvarmeudrulningen vil forløbe over flere etaper frem mod 2030. De konkrete tidspunkter for fjernvarmeudrulningen forventes der vished om på den anden side af sommerferien, når VEKS har præsenteret kommunen for en samlet køreplan. I løbet af efteråret 2021 kan vi derfor mere konkret oplyse, i hvilke områder fjernvarmen bliver en mulighed, og hvornår projektet starter. 

På www.koegefjernvarme.dk er der skrevet en række svar på spørgsmål om den aktuelle fjernvarmeudbygning i Køge Kommune.

Fakta om spørgeskemaundersøgelsen

  • Spørgeskema blev sendt ud i e-Boks til 14.500 borgere og bygningsejere i området fra Lille Skensved til Herfølge
  • Spørgeskemaer blev sendt ud fra 10-12 marts og det var muligt at registrere sin besvarelse frem til den 5. april. I databehandlingen er ejerlejligheder såvel som dubletter (breve der både er sendt til hovedejer og medejer af en bygning) blevet frasorteret, således at vi reelt lander på ca. 7.800 berørte bygninger. 
  • Der var desuden ca. 570 der ikke modtog spørgeskemaundersøgelsen grundet undtagelse fra digital post. Der er modtaget i alt 4.340 besvarelser, men når man frasorterer dubletter (dobbeltbesvarelser fra samme ejendom) ligger det reelle tal på 3.774, hvilket giver en svarprocent på ca. 48%
  • Der gøres opmærksom på, at alle besvarelser er givet uden kendskab til brugerøkonomi eller tidshorisont. Når disse faktorer er kendte, kan den faktiske tilslutningsprocent godt forrykke sig. 


 Kort 1: Oversigt over interessen for at udskifte naturgas- og oliefyr med en ny varmekilde.

Kort 1: Oversigt over interessen for at udskifte naturgas- og oliefyr med en ny varmekilde.


Kort 2: Delområder som der planlægges fjernvarmeforsyning for

Kort 2: Delområder som der planlægges fjernvarmeforsyning for

Forklarende billedtekst: På nuværende tidspunkt arbejdes der med fem delområder, som fremgår af kort 2. De fire første delområder er steder, hvor der i dag ikke er nogen fjernvarmeforsyning, som der skal laves særskilte projektforslag for. Delområde 5 omfatter de eksisterende godkendte fjernvarmeområder i Køge bybånd gældende for bebyggelse over 300 m2. I delområde 5 er de fleste større ejendomme over 300 kvm allerede blevet koblet på fjernvarmenettet, mens de fleste mindre ejendomme (under 300 kvm) vil afvente godkendelse af et nyt projektforslag.  Spørgeskemaundersøgelsen viser, at der i alle delområder er en overvægt af naturgas- og oliefyrsejerne, som ønsker at skifte til fjernvarme.  På nuværende tidspunkt er interessen for fjernvarme dog størst i delområde 1 og delområde 2.

Pressekontakt:
Niels Rolskov, formand for Klima- og Planudvalget, telefon 2623 4933

Opdateret af Køge Kommune 06.05.21