Nyt fra Byrådets møde den 15. december 2020

Med disse overskrifter: ” Høring af lokalplan for boliger i Køge Nord”, ” Salg af kommunale grunde boomer”, ” Nye muligheder for mere plads til Borup Privatskole”, ” 3 mio. kr. til trafiksikkerhed”, ”23. mio. kr. til omfartsvej ved Borup” og ”41. mio. kr. til at vedligeholde kommunens ejendomme”.

15.12.20

Høring af lokalplan for boliger i Køge Nord

Byrådet har nu godkendt forslaget til den lokalplan, der skal danne rammer for de i alt 1600 boliger, der er planlagt i den nye bydel Køge Nord. For størstedelen af boligerne vil det gælde, at lokalplanen med nummeret 1089 er en såkaldt rammeplan, som vil kræve yderligere lokalplanlægning forud for et byggeri. Men for de første 247 boliger er lokalplan 1089 byggeretsgivende – det vil sige tilstrækkelig nuanceret til, at byggeriet af dem kan gå i gang. De første boliger vil bestå af rækkehuse i et og to plan. De bliver bygget efter særlige bæredygtighedskriterier og ventes at stå klar til salg eller udlejning i løbet af de kommende år. 

- Med udviklingen af Køge Nord står vi over for at grundlægge en helt ny bæredygtig bydel. Vi har allerede oplevet en stor interesse fra investorer, som vil udvikle en del af Køge, der lige nu er bar mark, men som over de kommende år vil være hjem for rigtig mange borgere og endnu flere virksomheder, end de, der allerede har til huse på Skandinavisk Transport Center nu,” siger borgmester Marie Stærke.

Forslaget til lokalplanen stiller krav om, at boligerne opføres i klynger, så der skabes fælles haverum, der kan udgøre rammen om nære og overskuelige fællesskaber.

Samtidig muliggør planen en fordelingsvej mellem Nordstjernen og Egedesvej, som med et slynget forløb sikrer en lav hastighed. Transport på cykel eller gåben gøres til det oplagte valg, hvorfor planen også indeholder areal til offentligt tilgængelige stiforbindelser gennem området med koblinger til øvrige stier i nærheden.

Forslag til lokalplan 1089 omfatter desuden en landskabsformation, som med en højde på 18 meter de højeste steder vil skærme boligerne fra udvidelsen af Skandinavisk Transport Center. 

Visionen for Køge Nord er et "grønt-blåt" landskab, hvor regnvand bliver håndteret på overfladen og indgår som et rekreativt element. Derfor stiller lokalplanen også krav til udformning af regnvandsbassiner og en varieret beplantning, hvilket også bidrager til en øget biodiversitet.

En eksisterende firlænget gård i Ølsemagle Landsby udpeges som bevaringsværdig og planlægges anvendt til kvarterhus for Køge Nord og landsbyen

Lokalplanen er i høring fra 17. december 2020– 11. februar 2021 – og der vil i den forbindelse blive afholdt et digitalt borgermøde 28. januar 2021. Mødet annonceres på Køge Kommunes hjemmeside. 


Salg af kommunale grunde boomer

Efterspørgslen på grunde til både erhverv og boliger i Køge Kommune har været endnu større end forventet. Det betyder, at indtægterne fra kommunens salg af grunde er større, end der var lagt op til i det kommunale budget. Byrådet har derfor givet deres accept af, at det kommunale indtægtsbudget forøges med over 110 mio. kr. – kort sagt: Køge Kommune kan lægge 110 millioner kroner mere i kassen end forventet. 

- Det er jo et virkelig godt bevis på, at Køge Kommune er i en rivende udvikling. Vi er et eftertragtet sted både for virksomheder og mennesker, der vil bosætte sig i vores kommune, og det er der alt mulig grund til at glæde sig over, siger borgmester Marie Stærke.

Det er bredt rundt om i kommunen, der er solgt flere grunde til erhvervs- og parcelhusbyggeri. 

Af den seneste budgetaftale fremgår det, at forligspartierne er enige om, at eventuelle merindtægter i første omgang skal bruges til jordopkøb, så det sikres, at der fortsat er mulighed for at arbejde aktivt med køb og salg og af jord samt til byggemodning, så det er muligt at sælge flere grunde til parcelhuse.

Nye muligheder for mere plads til Borup Privatskole

På dagens byrådsmøde blev forslaget til en ny lokalplan for Borup Privatskole sendt i offentlig høring. Lokalplanen lægger op til at udvide skolens matrikler langs Bækgårdsvej, hvor der ønskes en ny bebyggelse på ca. 1.200 kvadratmeter, som kan bruges til blandt andet en idrætshal og flere faglokaler.

- Det er dejligt, at vi nu får muligheden for at skabe mere plads til de mange elever på Borup Privatskole. Man har længe ønsket at udvide skolens lokaler, så der bliver plads til nye muligheder, og hvis lokalplanen godkendes, ser det ønske ud til at gå i opfyldelse snart, siger borgmester Marie Stærke.  

Udover de nye lokaler til privatskolen, sikres der også flere parkeringspladser til området, så der tages højde for de mange besøgende til skolen. I samme moment anlægges der grønne arealer ud mod Bækgårdsvej og mod det sydlige skel for at sikre, at området får en grøn karakter. Hertil skal mindst 30 procent af lokalplanens samlede område beplantes med græs eller etableres med anden gennemtrængelig belægning, der tillader regnvandet at sive igennem. 

Lokalplanen er nu sendt i offentlig høring på 6 uger, hvor interesserede kan komme med indspark. I forbindelse med høringen holdes der desuden et digitalt borgermøde midt i januar. Mødet annonceres på Køge Kommunes hjemmeside. 

3 mio. kr. til trafiksikkerhed

Så er der godt nyt til borgere, der bevæger sig ud i trafikken. På byrådsmødet blev der nemlig givet en anlægsbevilling på 3 mio. kr. til trafiksikkerhedsprojekter. Helt konkret bliver der afsat 750.000 kr. til en dobbeltrettet cykelsti over motorvejsbroen på Ølbyvej, som ligger i forlængelse af det tidligere vedtagne cykelstiprojekt langs Ølbyvej. Der blev afsat 150.000 kr. til skiltning med forbud mod gennemkørende tung trafik ved Baunebjergvej, Harekærvej, Dalkærgårdsvej, Bakkeledet og Salbyvej ved indkørsel til Ejby. Og så blev der afsat 2,1 mio. kr. til trafiksikkerhedsprojekter fra den såkaldte prioriteringsliste. Teknik- og Miljøforvaltningen vil opdatere den liste med de senest indkomne ønsker og fremlægge den med forslag til gennemførelse af konkrete projekter i starten af 2021.

- I det seneste budget har vi afsat 10 mio. kr. til trafiksikkerhed over de kommende tre år. Nu kan den første rate heldigvis komme ud i konkrete projekter til gavn for borgerne – ikke mindst i form af en cykelsti over motorvejsbroen på Ølbyvej, som gør det både mere attraktivt og mere sikkert at vælge cykel frem for bil, siger borgmester Marie Stærke.

Forligspartierne bag budgetaftalen har afsat i alt 10 mio. kr. til trafiksikkerhed i årene 2021-23 med udmøntning til tre mio. kr. i hvert af de to første år og fire millioner kroner i 2023. 

23. mio. kr. til omfartsvej ved Borup

Efter byrådets godkendelse af anlægsbevilling på 23 mio. kr. kan borgerne i Borup by godt begynde at glæde sig til deres kommende omfartsvej, hvoraf 5. etape og sidste etape strækker sig fra Ørningevej til Ryeskovvej. 

- Det er gode nyheder ikke mindst for de børn og unge, som færdes til og fra skole og fritidsaktiviteter på de strækninger, som i dag er præget af tung trafik. Borup får en langt mere trafiksikker bymidte med omfartsvejen, siger borgmester Marie Stærke.

Teknik- og Miljøforvaltningen er i gang med at udarbejde dispositionsforslag for omfartsvejens etape 4 og 5. Forslaget skal danne baggrund for borgerinddragelse, så det endelige projekt får en udformning, der så vidt muligt, tilgodeser de forskellige behov og ønsker i området. Der vil blive afholdt et digitalt borgermøde snarest muligt. Mødet vil blive annonceret på Køge Kommunes hjemmeside. Omfartsvejen ved Borup ventes at stå fuldt færdig i 2023.

41. mio. kr. til at vedligeholde kommunens ejendomme

Der er fortsat fokus på at vedligeholde kommunens mange ejendomme, så de fleste forhåbentlig kan holde mange år endnu, og dermed bidrage til en bæredygtig udvikling. På gårsdagens møde godkendte byrådet således en anlægsbevilling på godt 41 mio. kr. til vedligehold af kommunens ejendomme i 2021.

- Vi har en lang række kommunale ejendomme, som trænger til at blive sat i stand. Nu har vi afsat ressourcer til en række projekter, som vil blive gennemført næste år. Vi når ikke i mål med alle vores ejendomme i hele kommunen, men har en liste, hvor vi prioriterer dem, der har mest behov. Det er både dyrt og meget energikrævende at bygge nyt, så der er en klar bæredygtighed i at renovere i stedet for – hvor det er muligt, siger borgmester Marie Stærke.

De godt 41 mio. kr. blive brugt på eksempelvis udskiftning af tage, vinduer/døre, tekniske anlæg (fx ventilation), renovering og genoprettende vedligehold på øvrige bygningsdele. Beslutningen om at afsætte midler til vedligehold stammer fra budgetaftalen 2020.

Pressekontakt: Borgmester Marie Stærke, telefon: 2490 2000


Opdateret af Køge Kommune 15.12.20