Vedtagelse af Planstrategi 2020

Køge Byråd har den 16. juni 2020 vedtaget Planstrategi 2020 – Bæredygtig udvikling set gennem FN’s Verdensmål.

25.06.20

Planstrategi 2020

Planstrategi 2020 er byrådets strategi for, hvordan kommunen skal udvikles, især på det fysiske område, og skal ses som en paraply for de analyser, undersøgelser og politikker, vi vil benytte os af.

Planstrategien lægger op til en delvis revision af Kommuneplan 2017 omhandlende nye muligheder for udvikling af nye byområder, vores erhvervsudvikling, og ikke mindst spørgsmålet om, hvordan vi skaber en bæredygtig udvikling med udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål.


Planstrategi 2020 (pdf åbner direkte fra Plandata.dk)

Ændringer i forhold til forslagene

Der er ikke foretaget ændringer i forhold til det forslag, Byrådet offentliggjorde den 23. april 2020. 

Klagemuligheder

Klage over planstrategien skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Ifølge Planloven kan der klages over retlige spørgsmål, dvs. spørgsmål om planernes lovlighed, herunder deres lovlige tilvejebringelse, men ikke over planernes hensigtsmæssighed.


Du klager via Klageportalen, som du får adgang til på Planklagenævnets hjemmeside. Du skal logge ind med din NemID for at oprette en klage.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolen skal det ifølge planloven § 62 ske inden 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen.

Klagefrist via Klageportalen til og med den 23. juli 2020.

Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Plan Byg og Miljø 25.06.20