Nyt fra byrådets møde den 16. juni 2020

Med blandt andet disse overskrifter: ”Fortsat balance i Køge Kommunes økonomi”, ”Stærk økonomi skubber planlagte besparelser af bordet” og ”Nye boliger på vej i Rådhusstræde”.

16.06.20
Et flot regnskab uden bemærkninger

Køge Kommunes byråd modtog på tirsdagens møde et flot regnskab fra revisionen. Det betyder, at regnskabet over kommunens økonomi i 2019 er gået igennem uden bemærkninger. Køge Kommune har et årligt budget på rundt regnet 4 milliarder kroner. Regnskabet for 2019 viser, at pengene er brugt på det, som byrådets partier har besluttet, at de skulle bruges på. Det er et udtryk for, at det har været muligt at følge den linje, man planlagde ved årets start.

- Selv om tal kan virke tørre på papiret, er de et udtryk for de mange opgaver, som er udført i Køge Kommune i løbet af året. De vidner om service, som er givet til borgerne, om udførte skoletimer, omsorg i ældreplejen og meget, meget andet. I dag har vi fået vished om, at regnskabet for sidste år stemmer, og alt er, som det skal være. Det giver det allerbedste fundament for, at vi i byrådet fremadrettet kan arbejde videre på vores visioner og udvikling af kommunen til glæde for borgerne, siger borgmester Marie Stærke.

Regnskabet for 2019 viser også et overskud på 15 millioner kroner, som blandt andet stammer fra øget indtjening på salg af jord. Køge Kommune er nemlig i rivende udvikling, og det kan ses på regnskabet. I disse år er man i fuld gang med at planlægge flere daginstitutioner til de flere børn, som er på vej, og flere plejeboliger til de ældre borgere i kommunen.

Fortsat balance i Køge Kommunes økonomi
Byrådet blev på sit møde præsenteret for årets 2. økonomiske redegørelse. Redegørelsen giver et øjebliksbillede af kommunens økonomi og giver dermed muligheden for at justere denne løbende, hvis behovet opstår.

Redegørelsen viser, at Køge Kommunes økonomi er i balance. Dog er der stadig en vis usikkerhed i forhold til, hvad udgifter til situationen med corona-virus kommer til at betyde for økonomien fremadrettet. Som en del af redegørelsen kan nemlig ses forventningerne til, hvad situationen med corona-virus har kostet Køge Kommune. Her forventer Køge Kommune samlede udgifter på godt 126,8 millioner kroner, hvoraf 66,1 millioner kroner stammer fra arbejdsmarkedsområdet.

Regeringen har tidligere meldt ud, at de vil dække kommunernes ekstra omkostninger som følge af COVID-19, men det er dog usikkert om Køge Kommune får dækket det hele, idet der forventes en dækning af de landsgennemsnitlige udgifter. Dog forventes de tre tillægsbevillinger på i alt 2,5 millioner kroner ikke dækket.

- Jeg synes det er en helt fantastisk præstation, at vi som byråd bliver præsenteret for en økonomi i balance på et tidspunkt, hvor vi som kommune har gennemgået tre måneder fulde af usikkerhed. Hele landet har været lukket ned, antallet af ledige er vokset, og virksomhederne har haft store udfordringer. Alt sammen er forhold, der har indflydelse på de kommunale budgetter. Nu må vi se, hvordan regnestykket i forhold til COVID-19 ender, men den økonomiske redegørelse, vi står med i dag, er der kun grund til at være tilfreds med, siger borgmester Marie Stærke.

De forventede COVID-19-relaterede udgifter kan også have effekter ind i 2021-budgettet, hvilket håndteres i forbindelse med budgetlægningen.

Helt overordnet viser redegørelsen, at Køge Kommunes økonomi balancerer i forhold til indtægter og udgifter. Et merforbrug på 17 millioner kroner på Social- og Arbejdsmarkedsområdet, som er en del af en landstendens, forventes finansieret gennem den kommende midtvejsregulering fra staten. Området bliver fulgt tæt frem mod 3. økonomiske redegørelse. Dertil kommer at jordsalget er gået over al forventning. I årets seks første måneder er der således tjent mere end det dobbelte, end kommunen har budgetteret med.


Stærk økonomi skubber planlagte besparelser af bordet

Som følge af udligningsreformen, Økonomiaftalen mellem Kommunernes Landsforening og regeringen og en effektiv økonomistyring er Køge Kommunes økonomi nu så stærk, at ellers planlagte besparelser tages af bordet.

I 2018 besluttede byrådet, at der i årene frem skulle tilvejebringes midler til et mere velpolstret anlægsbudget samt muligheden for politiske prioriteringer gennem årlige besparelser på i alt 35 millioner kroner. Et flertal i byrådet besluttede på sit møde tirsdag at tage krav om besparelser for i alt 30 millioner kroner ud af de kommende budgetforhandlinger.

- Da vi i byrådet i 2018 gav hinanden håndslag på, at vi fremadrettet ville arbejde for en sund og stærk økonomi, blev det en del af aftalen, at der hvert år skulle findes penge i budgetterne. Nu står vi i den utrolig gunstige situation, at vi sammen har fået skabt udgangspunktet for en sund og stærk økonomi, gennem den effektive økonomistyring af kommunen. På samme tid kommer vi ud i plus på Økonomiaftalen såvel som udligningsreformen. Det er intet mindre end virkelig gode nyheder for vores kommune, at vi får muligheden for at opretholde serviceniveauet for vores borgere – og derudover kan se på, hvor vi har potentiale til udvikling, siger borgmester Marie Stærke.


Mindre justeringer i det nye beredskab med samme gode service
Siden den 1. januar 2020 har Køge Kommune haft sit eget redningsberedskab, som også servicerer Stevns og Solrød kommuner. På sit møde tirsdag tog byrådet stilling til en ny risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab. Beslutningen vedrører blandt andet en plan for, hvordan beredskabet skal være bemandet og vandforsynet, som er udarbejdet på baggrund af en vurdering af risikoen for hændelser, hvor beredskabet skal rykke ud.

Det nuværende serviceniveau vil fortsætte med få ændringer på indsatsledervagtordningen og vandforsyning til brandslukning, hvoraf sidstnævnte vil gennemgå en mindre opjustering.

- Med planen her sikrer vi fortsat et robust redningsberedskab, der er klar, hvis ulykken er ude. Det giver tryghed til kommunens borgere og virksomheder, og det sikrer en professionel håndtering af vores alles sikkerhed, siger borgmester Marie Stærke.

Redningsberedskabets opgaver er defineret i beredskabsloven. For at kunne leve op til lovgivningen er det vigtigt, at et talstærkt mandskab med de rette kompetencer og materiel på et tidligt tidspunkt møder på skadestedet for at begrænse skaderne mest muligt.

ETK Brand & Redning har med udgangspunkt i den tidligere godkendte risikoidentifikation i løbet af foråret 2020 foretaget en revurdering på basis af teoretiske og aktuelle fakta fra konkrete hændelser. Den nye risikobaserede dimensionering vil træde i kraft 1. januar 2021.


Nye boliger på vej i Rådhusstræde
Med vedtagelsen af den nye lokalplan for den sidste og nordligste del af Rådhusstræde i Køge kan byggeplads snart forvandles til boliger.

Planen giver mulighed for en samlet etageboligbebyggelse samt i mindre omfang kontor- og serviceerhverv på området nord for P-huset, mellem Ivar Huitfeldtsvej og Rådhusstræde, op til Niels Juelsgade.

Samtidig har lokalplanen fokus på at sikre aktivitet og liv ved facaderne både mod Ivar Huitfeldtsvej i form af opgange i facaden og mod Rådhusstræde i form af forhaver og terrasser, som danner private zoner med mulighed for ophold.

- Det kommende byggeri bliver en fin afslutning af den sidste del af Rådhusstræde. Den nye lokalplan giver mulighed for, at endnu flere borgere kan bo lige i bymidten – en bymidte, som udvikler sig i takt med tiden og i takt med, at Køge tiltrækker både erhvervsliv og nye borgere, siger borgmester Marie Stærke.

Lokalplanen gør det muligt at bygge op til 3.500 kvadratmeter boligareal i tre længebygninger, hvoraf to må være højest tre etager, mens den nordligste højest må være to etager. Der er lagt op til, at byggeriet skal rumme 29 nye boliger.


Nyt behandlingstilbud til borgere med alkoholafhængighed og psykiske lidelser
Det er hårde odds at kæmpe med både alkoholafhængighed og en psykisk lidelse. Derfor har Køge Kommune søgt og fået næsten 400.000 kroner fra Sundheds- og Ældreministeriet, som skal bruges til at styrke den samlede behandling til borgere, som kæmper med flere udfordringer på en gang:

- Det gør mig glad, at vi har fået midler og mulighed for at gøre vores behandlingsforløb endnu bedre og hjælpe borgere, som kæmper med nogle svære udfordringer. Vi ved, at borgere sjældent har gavn udelukkende af alkoholbehandling, hvis de også kæmper med en psykisk lidelse. Derfor er det rigtig vigtigt, at vi nu kan tilbyde et forløb, som tager hånd om begge dele, siger borgmester Marie Stærke.

Pengene kommer fra ministeriets pulje til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling til mennesker med psykisk sygdom og samtidigt alkoholmisbrug og skal bruges til at tilbyde døgnbehandlingsforløb til endnu flere borgere i Køge kommune.


Endnu 2,2 millioner kroner skydes i sommeroplevelser for de unge
Corona-situationen har betydet, at mange har måtte spendere foråret indendørs, og det kan være en svær pille at sluge – ikke mindst for de unge. Derfor besluttede Køge Byråd i maj at øremærke 1 million kroner til at give Køge Kommunes ungdom en sommer, de kommer til at huske.

Men det var ikke enden på de gode nyheder, for kort tid efter blev det offentliggjort, at der blev afsat 200 millioner kroner til sommerferieaktiviteter for børn og unge i et partnerskab mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL). Pengene fordeles efter andelen af unge i den enkelte kommune, og det betyder i praksis, at Køge Kommune får 2,2 millioner til aktiviteter for de 6-17-årige.

- Når man er barn og ung, så er forårets og sommerens lange dage og lyse, lune aftener altså bare noget helt specielt, og jeg er rigtigt glad for, at vi får en endnu bedre mulighed for at give dem en skøn og mindeværdig sommer på trods af alt det, der er sket de sidste par måneder, siger borgmester Marie Stærke.Pressekontakt:
Borgmester Marie Stærke, telefon 24 90 20 00
Opdateret af Køge Kommune 18.06.20