Midlertidig dispensation fra lokalplan og landzonetilladelse til dyrepark

Køge Kommune giver hermed en 2-årig midlertidig dispensation fra lokalplan 21 samt midlertidig landzonetilladelse til dyrepark på adressen Ringstedvej 531/Gummersmarkvej 7a, 4632 Bjæverskov, matr. 13d og 13æ Bjæverskov By, Bjæverskov.

18.06.20

Flere oplysninger

Dispensation gives efter Planlovens §19. Landzonetilladelsen gives efter Planlovens §35.

Du kan få flere oplysninger om den enkelte tilladelse, ved at henvende dig hos Plan på 56 67 68 89, eller se sagen hos Plan, Køge Rådhus, Torvet 1, 4600 Køge.

Klagevejledning

Klagevejledning Klage over afgørelser der er truffet i henhold til Planloven skal indgives til Planklagenævnet inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen.

Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Du klager via Klageportalen, som du får adgang til på Planklagenævnets hjemmeside. Du skal logge ind med din NemID for at oprette en klage.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene skal det ifølge planloven § 62 ske inden 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen.

Se afgørelsen

Klagefrist til og med den 16. juli 2020.

Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Plan Byg og Miljø 18.06.20