Få tilskud til bjørneklobekæmpelse

En af de mest effektive metoder til at bekæmpe bjørneklo er græsning med får. Lige nu kan du søge om tilskud fra Køge Kommune til at hegne arealer ind med bjørneklo

17.03.20
Bjørneklo


Kæmpe-bjørneklo er en meget aggressiv planteart, der kan være svær at få helt væk, når først den har etableret sig. Grundet den varme vinter har bjørnekloen haft gode vilkår i år og har allerede nu vokset sig stor flere steder i Køge Kommune.

Bekæmpelse af bjørneklo kan være besværlig og tidskrævende, og en kedelig følge af udbredelsen af planten er, at det naturlige og varierede plante- og dyreliv i naturområderne bukker under for den invasive plante.

Sæt dyr på arealet – og få tilskud til hegn

Græssende dyr, især får, æder imidlertid med stor fornøjelse de unge planter af kæmpe-bjørneklo. Derfor er hegning og græsning en god metode til at bekæmpe planten. Som en hjælp til jordejere, der overvejer at sætte græsningsdyr ind mod bjørnekloen, tilbyder Køge Kommune derfor nu et økonomisk tilskud til at få sat dyr på arealet. Tilskud kan bruges til f.eks. nyt hegn, reparation af ældre hegn, rydning af opvækst eller fremføring af vand.

Køge Kommune har med vedtagelse af indsatsplan for kæmpe-bjørneklo besluttet, at alle jordejere i kommunen skal bekæmpe den invasive planteart effektivt, så frøspredning forebygges.

Højest prioritet har naturarealer, som beskyttede enge og moser og arealer op til vandløb og store søer, hvorfra frøene kan sprede sig.

Sådan søger du

Vil du have del i bjørneklo-puljen, så send en ansøgning til Køge Kommune senest den 15. april 2020. Send ansøgningen til .  Har du spørgsmål, så send en mail til henrik.lerdorf@koege.dk.

Der er følgende krav til din ansøgning:

  • Det er en betingelse, at du ejer det areal, du søger på.
  • Ansøgningen skal indeholde et kort, der viser markering af det areal, der ønskes hegnet ind, samt af udbredelsen af kæmpe-bjørneklo på arealet.
  • Skriv gerne lidt om, hvordan du tidligere har bekæmpet kæmpe-bjørneklo på arealet.
  • Du skal udarbejde et budget og angive hvilke udgifter, der ønskes tilskud til.
  • Du skal oplyse, hvilke dyr og hvor mange, du kan sætte på arealet.
  • Græsning i beskyttede moser og lignende kan kræve dispensation fra naturbeskyttelsesloven. ETK vil hjælpe med at vurdere, om der skal søges dispensation.

--------------

Pressekontakt

Henrik Lerdorf, projektkonsulent ETK, telefon 28792168.


Kontakt Vej, Park og Byrum
Opdateret af Teknik- og Miljøforvaltningen 17.03.20