Lokalplanforslag 1067 Boliger ved Rådhusstræde er i høring

Køge Byråd har den 25. februar 2020 besluttet at fremlægge forslag til lokalplan 1067 for boliger på Rådhusstræde, Køge i offentlig høring.

27.02.20


Forslag til Lokalplan 1067 omfatter den nordlige del af Rådhusstræde. Lokalplanforslaget bygger på realiseringen af
intentionerne i "Udviklingsplan for Køge Kyst" med tilhørende kvalitetsprogram, og lokalplanforslaget har således til formål at muliggøre en afrunding af stationsområdets bebyggelser og gadeforløb mod nord. 

Der gives mulighed for etablering af en samlet etageboligbebyggelse samt i mindre omfang kontor- og serviceerhverv. Der må maksimalt etableres et samlet etageareal på 3.500 m2. 

Lokalplanforslaget udlægger sammenhængende byggefelter, hvor bebyggelsen skal placeres. Bebyggelsen udformes som tre længebygninger forbundet med to forskudte mellembygninger mod Ivar Huitfeldtsvej. Mellem længebygningerne indrettes åbne gårdrum mod Rådhusstræde, som foreslås lukket for gennemkørende trafik.

Lokalplanforslaget stiller krav om, at skalaen i bebyggelsen tilpasses det omkringliggende. De to sydligste længer må opføres i maks. tre etager med udnyttet tagetage og den nordlige længe må opføres i maks. to etager. Bebyggelsen trapper således ned fra P-huset syd for lokalplanområdet til byhusene nord for lokalplanområdet.

Lokalplanforslaget har fokus på at sikre aktivitet og liv ved facaderne både mod Ivar Huitfeldtsvej i form af opgange i facaden og mod Rådhusstræde i form af forhaver og terrasser, som danner private zoner med mulighed for ophold.

Parkering håndteres internt i bebyggelsen og i P-huset umiddelbart syd for lokalplanområdet. Ligeledes håndteres cykelparkering og renovation internt i bebyggelsen.

Høringsperiode

Forslag til Lokalplan 1067 er fremlagt fra den 27. februar til den 23. april 2020.
Du kan se lokalplanforslaget på www.koege.dk/annoncer.

Borgermøde 

Der afholdes borgermøde den 5. marts 2020 kl. 19-20 i kantinen på Køge Rådhus.

Bemærkninger og indsigelser 

Indsigelser, ændringsforslag eller andre synspunkter skal være kommunen i hænde senest den 23. april 2020 og sendes til tmf@koege.dk eller til Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Torvet 1, 4600 Køge.
Husk at angive din egen postadresse, hvis du bruger e-mail.

Efter den offentlige høring vil byrådet tage endelig stilling til forslagene.
Høringssvar vil blive indarbejdet i et høringsnotat til den videre politiske behandling. Vi gør opmærksom på at navn og adresse vil fremgå af høringsnotat.

Retsvirkninger

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger efter Planlovens § 17 træder i kraft ved planforslagets offentliggørelse. Det betyder, at ejendomme omfattet af forslaget ikke må bebygges eller udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endeligt vedtagne plan. Den eksisterende lovlige anvendelse af den enkelte ejendom kan fortsætte som hidtil.

Miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 8, stk. 1 og 2 er der truffet afgørelse om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af forslag til lokalplan 1067, idet de væsentligste miljøgener allerede er vurderet i forbindelse med tidligere miljørapporter.

Klagevejledning

Klage over afgørelser der er truffet i henhold til Planloven skal indgives til Planklagenævnet inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen.

Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 

Du klager via Klageportalen, som du får adgang til på Planklagenævnets hjemmeside. Du skal logge ind med din NemID for at oprette en klage.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolen skal det ifølge planloven § 62 ske inden 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen.

Du kan se planen nedenfor: 

Forslag til lokalplan 1067

Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Plan Byg og Miljø 02.03.20