Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller Nej tak til cookies

SetOnClick('allowCookiesBtn', 'cookieDisclaimerOuter', 'cookieDisclaimer.AllowCookies', 'Allowed', 30, '', true);

Rottebekæmpelse

Ser du tegn på rotter, skal du benytte selvbetjeningen hér i venstre side -"Anmeld rotter". Se evt. vejledning nedenfor.
Du kan også se vores korte animationsfilm om rottebekæmpelse længere nede på denne side.

Sådan skal du anmelde rotter

 • Klik i venstre menu "Anmeld rotter"
 • Husk at beskrive så detaljeret som muligt i kommentarfeltet, hvor og hvordan du oplever rotteproblemet.
 • Når din anmeldelse af rotter er gået igennem, får du straks en bekræftelse på skærmen. 
 • Samtidig går der besked til ETK's rottebekæmper, som kontakter dig inden 3 hverdage. 
 • ETK er myndighed i rottesager, mens rottebekæmperen udfører den praktiske rottebekæmpelse for ETK. 
 • Du får besked pr. mail, når rottebekæmpelsen er fuldført, hvorefter sagen lukkes.

Har du rotter er bekæmpelsen gratis, hvorimod forebyggende foranstaltninger påhviler grundejeren. 

Det er ikke tilladt private at udlægge rottegift.

Læs mere om reglerne og pligterne hér: Grundejerens pligter ift rottebekæmpelse

Akut rotteproblem

Ved synlige rotter i boligen i weekend og helligdage kan du ringe til et rottebekæmpelsesfirma, der har døgnåbent. Dette er i første omgang for egen regning (ca. 2.500 kr.).

Hvis du har sikret ejendommen, så rottens levemuligheder er begrænset mest muligt (se "Rottebrochuren"), så betaler Kommunen efterfølgende regningen, hvis du har udfyldt et aftaleskema og efterfølgende indsendt skemaet til ETK (). 

Klik hér: Erklæring om rottebekæmpelse uden for åbningstid.

Læs mere og udskriv evt. vores "Rottebrochure": Holder du høns? Så har du måske rotter!     

Du kan også se vores animationsfilm længere nede på denne side.

Slip for rotter, når du har høns og kaniner

Rotter æder både hønsefoder, æg og kyllinger.
Derfor er det vigtigt, at du følger nogle enkle råd:

 • Fjern foderrester ved dagens afslutning - eller oftere.
 • Du skal opbevare korn og tilskudsfoder i en lukket beholder, så det ikke tiltrækker rotter.
 • Hvis du vil sikre foderbeholderen ekstra, så hæv den over jorden – gerne på noget af metal.
 • Undgå tit beplantning, hvor du placerer hønsehuset og –gården, da rotterne kan kravle op ad beplantningen.
 • Hønsehuset bør som minimum være hævet 35-40 cm over jorden for ikke at give rotterne et skjulested.
 • Indhegningen af hønsegården bør rottesikres ned til en dybde på minimum 60 cm under terræn.
 • Hegnet bør have et net med en maskevidde på under 2 cm. En rotteunge kan klemme sig igennem et hul på størrelse med en 50 øre.
 • En rotte kræver 2 ting, nemlig skjulesteder og føde. Hvis man tager den ene eller begge ting fra den, vil den finde andre steder at bo.
 • Reder etablerer de tit i brændestakke. Så opstil ikke brænde i nærheden hønsehuse.

Læs mere i vores rottebrochure: Holder du høns? Så har du måske rotter!

Du kan også se vores animationsfilm længere nede på denne side.


Hvad sker der, når jeg har anmeldt rotter?

Ingen brud på kloak
Hvis rotteproblemet ikke skyldes brud på kloak, iværksættes bekæmpelse med fælder eller gift. Du kan f.eks. blive bedt om fjerne foder eller andet, der giver rotter gunstige levevilkår.

Brud på kloak
Hvis rotteproblemet skyldes brud på kloak, skal du kontakte dit forsikringsselskab og en autoriseret kloakmester, så skaden kan udbedres. Har du ingen forsikring, må du selv afholde udgifterne. Miljøbeskyttelseslovens § 17 stk. 2 siger, at grundejeren har pligt til at sikre sin ejendom således, at rotters levemuligheder begrænses mest muligt.

Rottebekæmperen udleverer en færdigmelding til dig, som du skal give til den autoriserede kloakmester. Kloakmesteren skal skrive, hvad han har gjort og vise på en tegning, hvor på grunden reparationen er fortaget. Kloakmesteren sender færdigmeldingen til rottebekæmperen, som samler sagens oplysninger og sender dem til ETK.

Når ETK vurderer, at den nødvendige reparation er udført og rottebekæmpelsen er fuldført, lukker ETK sagen. Hvis du har oplyst din mailadresse, modtager du besked, når sagen lukkes.

Hvad skal du se efter?

Du kan se vores animationsfilm længere nede på denne side.

Udendørs 
I hønsehuse, volierer, skure og garager: Store huller (6-8 cm.) med opskrabet jord, gnavede huller i vægge m.v., ekskrementer, fod- og halespor i støv o.l. Du kan evt. udlægge et lag mel.

I brændestakke: Rotter benytter ofte den samme rute hver gang, og slider derfor veksler og fordybninger hvor de løber ud og ind ad brændestakken.

I kompostbunker: Huller med jordudskrab i bunden af kompost -bunken samt huller og gange oppe i kompostbunken.

Ved fuglefodersteder: Ofte kan rotterne ses på foderbrættet, hvor de æder eller henter føde som bringes til deres bo, som ofte er et gravet hul under en busk i nærheden, eller en nærliggende brændestabel eller lignende.

Rotter fra kloaksystemet: Huller uden jordopskrab over kloaksy stemet eller ved gennemløbsbrønde, køkkenbrønde og tagnedløbsbrønde. Huller som ikke er i umiddelbar nærhed af kloakken stammer som regel fra mosegrise eller mus.
  
Indendørs
På loftet: Ofte drejer lyde på loftet sig om mus, især de store halsbåndsmus kan larme og gnave ganske betydeligt. Også husmår kan lave en kraftig støj. Hvis der forekommer skrig og høje pibelyde er det dog sikkert rotter man hører.
For at undersøge om det drejer sig om rotter, kan man se efter ekskrementer eller spor i udlagt mel eller lignende. 
Når der er rotter på loftet, stammer de ofte fra et åbentstående eller defekt udluftningsrør fra kloaksystemet. Hvis udluftningsrøret er defekt, kan man i de fleste tilfælde regne med at det er rotter man hører.
 
Under gulvet: Når der er rotter under gulvet, stammer de ofte fra et utæt kloakrør under huset. Dog kan de også komme ind ad en defekt ventilationsrist i soklen. På ældre huse med kampestensfundament, ser man ofte rotterne grave sig under fundamentet eller gå ind ad sprækker mellem stenene.
Rotter under gulvet giver sig som regel til kende ved gnavelyde eller piben og skrigen.
Ofte kan kloaklugt i huset indikere at der er en utæthed under gulvet, ligesom en kraftig rottelugt i krybekældre o.l. kan afsløre at der bor rotter.
 
I beboelsesrum: Når der er rotter i beboelsesrum, afslører de sig som regel hurtigt ved tilstedeværelsen af deres ekskrementer eller ved at de graver i potteplanter eller gnaver i sprækker og revner for at komme ind i andre rum.
I køkkenskabe flænser de ofte skraldeposen, hvorimod runde huller i posen som regel er lavet af mus. Man kan også her se efter ekskrementer, eller lægge mel ud og se efter spor.
Rotter i beboelsesrum kan være strejfrotter som er kommet ind ad et åbentstående vindue, en kattelem eller en dør, men kan også være kommet fra et gulvafløb hvor risten mangler eller ligger løst. Rotter kan også i sjældne tilfælde passere vandlåsen i toilettet og komme op ad toiletkummen.

Hvad kan du selv gøre? 

Du kan se vores animationsfilm længere nede på denne side.

Udendørs        
I hønsehuse, volierer, skure og garage: Vægge og mure bør være så tætte som muligt, en rotteunge kan klemme sig igennem et hul på ca. 1,5 cm. Husdyrfoder bør opbevares i lukkede beholdere. Der bør ikke overfodres og
du bør undgå rod og opstabling af effekter. Husk at en rotte kræver 2 ting, nemlig skjulesteder og føde. Hvis du tager den ene eller begge ting fra den, vil den finde et andet at bo.

Brændestakke: Brændestakke i umiddelbar nærhed af hønsehuse og kaninbure er ideelt for rotterne, idet de så kan bo i brændestakken, og indtage deres måltider ved hønsene eller kaninerne.
Derfor bør brændestakken placeres langt fra foder muligheder, og gerne fritstående, da brændestakke som er stablet op ad en husmur, kan virke som en trappe for rotterne, som derfra har mulighed for at komme på loftet.

Kompostbunker/beholdere: Du må kun kompostere den grønne del af dit madaffald, fx gulerodstoppe, porretoppe og kartoffelskræller. Aldrig kød, kogt ris, pasta o.l. Kompost bør opbevares i lukkede, rottesikrede kompostbeholdere.

Fuglefodringssteder: Du bør fodre sparsomt, så fuglene spiser op hver dag. Hvis der ligger foder om natten, kan et foderbræt hurtigt samle rotter. Vær opmærksom på at rotter er dygtige til at klatre, og derfor nemt kan komme op til mejsebolde o.l.i buske og træer.
 
Indendørs
Udluftningsrøret fra kloakken bør være helt og aflukket med net, så rotterne fra kloaksystemet ikke kan komme ud på taget eller loftet.

Riste på alle gulvafløb bør være af metal og være fastskruet - en rotte kan løfte en rist som vejer 1,2 Kg. Udskæring til afløbsslanger fra vaskemaskiner bør ikke være større end afløbsslangen.

Bevoksning op ad muren bør holdes nede i en højde på 1 m. under tagudhænget.

Ventilationsriste i soklen bør være hele og fastsiddende.

Kampestensfundamenter bør være fri for huller, større huller lukkes med cement og sammenkrøllet hønsenet.

Ofte stillede spørgsmål

Du kan se vores animationsfilm længere nede på denne side.

Rotter udendørs

Rotter indendørs

 

 

Rottehandlingsplan 

Som følge af rottebekendtgørelsen fremgår det, at kommunerne skal udarbejde en handlingsplan for rottebekæmpelse. Handlingsplanen skal være offentlig tilgængelig, og den skal revideres hvert tredje år. Handlingsplan skal indeholde overordnede mål for rottebekæmpelsen, oversigt over tildelte ressourcer, målelige succeskriterier og konkrete tiltag til opnåelse af de beskrevne mål.

Den overordnede målsætning i Køge Kommune er at levere en effektiv rottebekæmpelse. En effektiv bekæmpelse består både af selve bekæmpelsen, hvor de rotter, der har givet anledning til gene fjernes, og af en del, der omhandler fejlfinding og vejledning, der medvirker til at problemet ikke genopstår.

Køge Kommune har udvalgt en række indsatsområder, der skal understøtte den overordnede målsætning, bl.a. målrettet kloakrottebekæmpelse, fokus på hønse- og kaninhold og information om fugle-fodring. Du kan læse rottehandlingsplanen i sin helhed hér.

Se nedenstående animationsfilm, som giver konkrete råd om, hvordan man forebygger rotter, når man fodrer fugle eller holder høns eller hvordan man sikrer sin kompostbeholder og undgår at skabe oplagte redepladser til rotterne.
Filmene oplyser også om, hvordan du selv kan undersøge, om det er rotter, der er på spil eller andre mere uskadelige gnavere, og hvordan man spotter tegn på kloakbrud, som også kan give rotterne adgang til boligen.

Kontakt ETK
Opdateret af Trine Landboe-Christensen 01.05.18